Search
Close this search box.

Kurzy a školení

Nabízíme vám širokou škálu kurzů, které vám výrazně pomohou při procesu transformace. Nabízíme akreditované i neakreditované kurzy, jednodenní, dvoudenní i vícedenní kurzy.

Kurzy a školení

Co a pro koho nabízíme?

Kurzy a školení nabízíme nejen pracovníkům sociálních služeb napříč pozicemi, ale i lidem, kterým je sociální služba poskytována (klientům). Pojetí kurzů je připravováno zcela v duchu pochopení práv lidí s postižením (klientů služeb) a k hledání cest, jak poskytovat služby, které jim v co největší míře umožní rozhodovat o svém životě. 

Akreditované kurzy – viz přehled akreditovaných kurzů níže. 

Neakreditované kurzy – při specifikaci témat je přihlédnuto k pojmenovaní aktuálních potřeb pracovníků daného zařízení tak, aby vzdělávání přineslo ukotvení v tématu. 

Do role lektorů jsou zapojeni lidé se zdravotním postižením (s podpůrcem), kteří přenesou svoji prožitou zkušenost.

Přehled akreditovaných kurzů

Jednodenní kurzy

Případová práce s uživatelem sociální služby

8 hodin / 1 den
Co je cílem kurzu?
Vzdělávací program je zaměřen na případovou práci s uživatelem, prevenci vzniku závislosti na sociální službě a také na oblast plánování přechodu a podpory uživatele do nových forem bydlení.
Komu je kurz určen?
SP, PSS, pracovník v manažerské, řídicí funkcí

Případová práce má za cíl, aby s pomocí podpory mohl uživatel dosáhnout takových změn v životě, které mu umožní žít důstojný život ve společnosti podle jeho představ, přání a možností a aktivně se podílet na dalším rozhodování o sobě, podporách a službách pro dosahování vlastních životních cílů. – Zjistit, zda chce uživatel ústavní služby odejít, poznat jeho životní cíle a motivace ke změně – Zjistit a vyhodnotit, jakou podporu bude pro uživatele třeba zajišťovat v různých oblastech jeho života – Zplnomocňovat uživatele v rozhodování o vlastním životě, tedy oblast posilování jeho aktivní účasti na rozhodování o tom, kde, jak a s kým bude žít – Plánování přechodu a podpory dalšího plánování dosahování vlastních cílů – Zvýšení samostatnost uživatele v každodenním životě – Zapojení se do komunity a seznamování se s využíváním neformálních i formálních zdrojů v komunitě – Zajištění podpory při přípravě, vybavování a stěhování do nového bydliště

Ústavní prvky a jak na ně

8 hodin / 1 den
Co je cílem kurzu?
Cílem kurzu je podpořit pracovníky, kteří pracují v různých pozicích v sociálních službách v poskytování podpory lidem tak, aby směřovala k jejich zapojení ve všech oblastech života dle jejich potřeb a vytváření podmínek pro běžný život
Komu je kurz určen?
SP, PSS, pracovník v manažerské, řídicí funkcí

Změny v přístupech k lidem s postižením s sebou nesou také podporu lidí v jejich právech, v rozhodování o podobě každodenního života, úpravu podmínek, za nichž je podpora poskytována i změnu procesů, systému práce s člověkem. Účastníci se seznámí se znaky a riziky ústavní péče, smyslem a principy deinstitucionalizace, možnostmi podpory formou neformální péče i službami v komunitě. Pracovníci budou podpořeni v pochopení toho, co znamená normalita a jak souvisí s kvalitou života lidí, aby dokázali sami identifikovat ústavní prvky ve své službě a dokázali nastavit a realizovat kroky k jejich odstranění či eliminaci. Kurz bude postaven primárně na prožitkovém principu a sdílení vlastních zkušeností z praxe.

Jak vytvořit standardy kvality v sociální službě

8 hodin /1 den
Co je cílem kurzu?
Teorie metod sociální práce, standardy kvality
Komu je kurz určen?
pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, pracovník v manažerské pozici

Cílem je podpořit pracovníky v sociálních službách při tvorbě a implementaci standardů kvality v sociální službě tak, aby se staly nástrojem pro poskytování kvalitní služby lidem v praxi. Účelem takovýchto pravidel je, aby individuálně poskytovaná podpora lidem vedla k řešení jejich nepříznivé situace, normálnímu životu a samostatnosti v míře, jak je to možné a současně byla v souladu s požadavky legislativy. Pozornost bude věnována také struktuře písemných pravidel, systému jejich ověřování při praktickém využívání a potřebné revizi

Vyhodnocování potřeb dospělých uživatelů sociální služby

8 hodin / 1 den
Co je cílem kurzu?
Cílem kurzu je uvědomění si praktických dopadů a přizpůsobení transformace sociálních služeb na život a potřeby uživatelů včetně posouzení nezbytné míry podpory.
Komu je kurz určen?
Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách a sociálním pracovníkům.
 • praktické dopady transformace sociálních služeb na život uživatelů
 • přizpůsobení transformace sociálních služeb potřebám uživatelů
 • posuzování míry nezbytné podpory uživatele
 • popis nástroje a interpretace výsledků

Plánování přechodu člověka s postižením do jiného místa bydlení či služby

8 hodin / 1 den
Co je cílem kurzu?
nutno doplnit
Komu je kurz určen?
nutno doplnit

Kurz je určen pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb, kteří plánují, připravují a následně uskutečňují přechod lidí se zdravotním postižením do jiných forem bydlení či služeb. Cílem kurzu je vybavit pracovníky znalostmi, kompetencemi a nástroji k tomu, aby dokázali podpořit člověka s postižením v přechodu do jiné formy služby či místa bydlení tak, aby tento přechod byl realizován spolu s člověkem, byl promyšlený, plánovaný, zajišťovaný ve spolupráci se všemi aktéry, kterých se týká a pro člověka bezpečný. Principem plánování přechodu je jeho pojetí jako součásti případové práce a individuální podpory člověka, který využívá či bude využívat sociální službu.

Úvod do augmentativní a alternativní komunikace

8 hodin / 1 den
Co je cílem kurzu?
nutno doplnit
Komu je kurz určen?
nutno doplnit

Účastníci kurzu se seznámí s cíli a posláním metod augmentativní a alternativní komunikace (dále v textu AAK), získají přehled o různých formách a metodách augmentativní a alternativní komunikace. Budou mít představu, jak lze s AAK začít a v praxi využívat (pomoci diskuzí o a videonahrávek dojde ke sdílení dobré praxe). Cílem kurzu je motivovat účastníky kurzu k přijetí AAK jako nástroje běžné komunikace s uživateli sociálních služeb.

Úvod do poruch autistického spektra /PAS/ a metody strukturovaného učení

8 hodin / 1 den
Co je cílem kurzu?
nutno doplnit
Komu je kurz určen?
nutno doplnit

Vzdělávací kurz je zaměřený na přípravu dospělých klientů s poruchou autistického spektra, poruchami v chování a kombinovaným postižením na samostatnější život metodou označovanou jako strukturované učení. Jeho účelem je informovat pracovníky o způsobu práce, který otevírá cestu k cílovým skupinám, které bývají ve službách často odsunovány do pozadí. Součástí kurzu je i kazuistika mladé dámy, které se během desetiletého procesu přípravy kvalitativně změnil život k lepšímu. Je důkazem, že je prospěšné se těmto cílovým skupinám ve službách odborně věnovat. Profitují na tom nejen sami dotčení klienti, ale i jejich spolubydlící, zaměstnanci a také rodiny klientů. Veškeré informace jsou podloženy teorií vycházející ze zkušeností zahraničních a hlavně českých odborníků a na nich je vystavěna a předávána prožitá sedmnáctiletá praxe v institucionální péči.

Dvoudenní kurzy

Výcvik klíčového pracovníka – plánování zaměřené na člověka

16 hodin /2 dny
Co je cílem kurzu?
Cílem kurzu je podpořit pracovníky v sociálních službách v tom, aby dokázali poskytovat člověku podporu dle jeho potřeb a uchopili systém individuálního plánování jako nezbytnost při podpoře klienta
Komu je kurz určen?
pracovník v sociálních službách, sociální pracovník, pracovník v manažerské, řídicí funkcí

Pracovníci si zopakují fáze plánovacího procesu, osvojí metody zjišťování potřeb lidí, naučí se spolu s člověkem nastavovat kroky podpory dle jeho potřeb a vyhodnocovat výstupy. Současně bude důraz kladen na uvědomění si role klíčového pracovníka, jeho kompetence. Účastníci budou seznámeni s nástroji využitelnými pro sestavení individuálního plánu, zaznamenávání i vyhodnocování průběhu podpory člověku. Pracovníci budou vedeni k náhledu na možnosti řešení nepříznivé situace člověka tak, aby podpora směřovala k běžnému životu, k práci s přirozeným rizikem, respektovala práva a odpovědnost člověka. Získají dovednosti, jak pracovat s riziky a obtížnými situacemi, které mohou při průběhu individuální podpory nastat (naučí se jak riziko definovat, vyhodnotit jeho míru a sestavit krizový plán u člověka). Kurz bude využívat příklady z praxe, kazuistiky tak, aby na konkrétních příkladech proces individuálního plánování zaměřeného na člověka přiblížil pracovníkům v přímé péči, aby jeho principy a nástroje dokázali využít ve své každodenní praxi

Úvod do transformace pro pracovníky v přímé péči

16 hodin / 2 dny
Co je cílem kurzu?
Cílem kurzu je vysvětlit význam procesu transformace pobytových sociálních služeb a schopnost aplikovat získané znalosti v samostatném transformačním procesu.
Komu je kurz určen?
Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách v přímé péči.
 • vysvětlení pojmů a charakteristik transformačního procesu
 • právní rámec transformačního procesu ve vztahu k pracovníkům a uživatelům služby
 • východiska transformačního procesu
 • neformální zdroje jako zdroj pomoci a sociálního začlenění
 • služby zaměřené na člověka
 • od pomoci k podpoře
 • příprava a fázování přesunu lidí do nových typů služeb
 • rizika transformačního procesu

Vícedenní kurzy

Přístup zaměřený na řešení (metoda rozvíjení řešení v rozhovoru dle Steve de Shazera a Insoo Kim Berg)

80 hodin / 10 dní
Co je cílem kurzu?
Přímá práce s klientem – metody v praxi terapeutické a resocializační metody
Komu je kurz určen?
pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci

Kurz je koncipován jako seznámení se s přístupem zaměřeným na řešení (metoda rozvíjení řešení v rozhovoru dle Steve de Shazera a Insoo Kim Berg). Jednotlivé principy přístupu dle Steva de Shazera a Insoo Kim Berg jsou představeny jako možnosti pro využití vedení rozhovoru v sociálních službách tak, aby při sociální práci s klientem docházelo k podpoře efektivní změny. Každý účastník si na základě svého individuálního vzdělávacího plánu bude – po seznámení s jednotlivými technikami přístupu – tvořit své portfolio technik adekvátně ke své praxi využitelné při individuálním plánování, např. při vytváření osobního profilu při vstupu klienta do služby, při specifikaci jednotlivých kroků k naplnění cíle spolupráce v sociálních službách, při definování rizikového/krizového plánu klienta a pro využití řešení krizových situací při práci s klientem v sociálních službách.

Standardy kvality v praxi transformace sociální služby

24 hodin / 3 dny
Co je cílem kurzu?
Cílem kurzu je vysvětlit význam standardů kvality v sociálních službách, objasnit jejich obsah naučit jejich aplikaci v praxi konkrétního zařízení.
Komu je kurz určen?
Kurz je určen pracovníkům sociálních služeb.
 • Kvalita jako nástroj začlenění do společnosti
 • Standardy a transformace: Přístup k uživateli služeb
 • Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb
 • Prostředí a jeho kontext
 • Standardy a transformace: Hodnocení a rozvoj kvality služby

Řízení transformace pobytových sociálních služeb

72 hodin / 9 dní
Co je cílem kurzu?
Cílem kurzu je vysvětlit a poskytnout nezbytné znalosti, porozumění tématu a pojmu deinstitucionalizace, vybavit argumentací, posílit schopnost předat myšlenku deinstitucionalizace dalším osobám.
Komu je kurz určen?
Kurz je určen pro vedoucí pracovníky sociálních služeb.
 • deinstitucionalizace
 • princip normality
 • komunitní služby
 • podpora uživatelů v začlenění do běžného života společnosti
 • rozhodování uživatelů sociálních služeb a předcházení rizikům v transformaci
 • způsoby zapojování uživatelů do rozhodování o cíli a průběhu transformace
 • předcházení a řešení rizikových situací v transformaci
 • finanční řízení sociální služby v transformaci
 • náklady a výnosy sociální služby v transformaci
 • příprava zaměstnanců na změnu v transformaci
 • komunikace při transformaci sociální služby
 • příprava transformace
 • vstupní analýzy a projektové řízení
 • tvorba transformačního projektu
 • prezentace a obhajoba transformačního projektu

Kurz pro pracovníky v přímé péči podporující začlenění lidí s mentálním postižením do běžného života

40 hodin / 5 dní
Co je cílem kurzu?
Cílem kurzu je vysvětlit základy transformace, motivovat ke změně a připravit na její uskutečnění.
Komu je kurz určen?
Kurz je určen pracovníkům sociálních služeb.
 • Transformace: 10 oblastí přechodu uživatele do běžného života
 • Práce, bydlení, volný čas: Podpora uživatele v začlenění do běžného života
 • Práva, právní odpovědnost a přiměřené riziko uživatele sociálních služeb při přechodu do běžného života
 • Úvod do metod práce při začlenění člověka s mentálním postižením do běžného života Individuální plánování: základ začlenění uživatele do běžného života

Kurz pro pracovníky v přímé péči podporující začlenění lidí s tělesným postižením do běžného života

40 hodin / 5 dní
Co je cílem kurzu?
Cílem kurzu je vysvětlit základy transformace, motivovat ke změně a připravit na její uskutečnění.
Komu je kurz určen?
Kurz je určen pracovníkům sociálních služeb.
 • Transformace: 10 oblastí přechodu uživatele do běžného života
 • Práce, bydlení, volný čas: Podpora uživatele v začlenění do běžného života
 • Práva, právní odpovědnost a přiměřené riziko uživatele sociálních služeb při přechodu do běžného života
 • Úvod do metod práce při začlenění člověka s tělesným postižením do běžného života Individuální plánování: základ začlenění uživatele do běžného života

Kontaktujte nás a domluvte si rovnou termín kurzu

Zaujal vás nějaký konkrétní kurz, vyplňte formulář níže a můžeme začít rovnou domlouvat podrobnosti. Jestliže si nevíte rady, zavolejte nebo napiště.


O jaké kurzy máte zájem?

Uveďte, prosím, kontaktní informace.