Kurzy a školení

Nabízíme vám širokou škálu kurzů, které vám výrazně pomohou při procesu transformace. Nabízíme akreditované i neakreditované kurzy, jednodenní, dvoudenní i vícedenní kurzy.

Co a pro koho nabízíme?

Kurzy a školení nabízíme nejen pracovníkům sociálních služeb napříč pozicemi, ale i lidem, kterým je sociální služba poskytována (klientům). Pojetí kurzů je připravováno zcela v duchu pochopení práv lidí s postižením (klientů služeb) a k hledání cest, jak poskytovat služby, které jim v co největší míře umožní rozhodovat o svém životě. 

Akreditované kurzy – viz přehled akreditovaných kurů níže. 

Neakreditované kurzy – při specifikaci témat je přihlédnuto k pojmenovaným aktuálních potřeb pracovníků daného zařízení tak, aby vzdělávání přineslo ukotvení v tématu. 

Do role lektorů jsou zapojeni lidé se zdravotním postižením (s podpůrcem), kteří přenesou svoji prožitou zkušenost.

Přehled akreditovaných kurzů

Jednodenní kurzy

Úvod do komunikace s veřejností při transformaci sociální služby

8 hodin / 1 den
Co je cílem kurzu?
Cílem kurzu je zaměření na komunikaci s veřejností, která představuje jednu z klíčových oblastí v transformaci sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením.
Komu je kurz určen?
Kurz je určen pro vedoucí pracovníky sociálních služeb, zástupce obecních a krajských úřadů odpovědných za oblast sociálních služeb.
 • význam komunikace s veřejností při transformaci sociální služby
 • souvislost komunikace s veřejností a úspěch transformace
 • základní zásady komunikace s veřejností
 • cíl komunikace, klíčová sdělení a cílové skupiny
 • analýza komunikace a cílových skupin
 • použití základních technik komunikace
 • plán komunikace s klíčovými aktéry

Vyhodnocování potřeb dospělých uživatelů sociální služby

8 hodin / 1 den
Co je cílem kurzu?
Cílem kurzu je uvědomění si praktických dopadů a přizpůsobení transformace sociálních služeb na život a potřeby uživatelů včetně posouzení nezbytné míry podpory.
Komu je kurz určen?
Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách a sociálním pracovníkům.
 • praktické dopady transformace sociálních služeb na život uživatelů
 • přizpůsobení transformace sociálních služeb potřebám uživatelů
 • posuzování míry nezbytné podpory uživatele
 • popis nástroje a interpretace výsledků

Plánování přechodu člověka s postižením do jiného místa bydlení či služby

8 hodin / 1 den
Co je cílem kurzu?
nutno doplnit
Komu je kurz určen?
nutno doplnit

Kurz je určen pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb, kteří plánují, připravují a následně uskutečňují přechod lidí se zdravotním postižením do jiných forem bydlení či služeb. Cílem kurzu je vybavit pracovníky znalostmi, kompetencemi a nástroji k tomu, aby dokázali podpořit člověka s postižením v přechodu do jiné formy služby či místa bydlení tak, aby tento přechod byl realizován spolu s člověkem, byl promyšlený, plánovaný, zajišťovaný ve spolupráci se všemi aktéry, kterých se týká a pro člověka bezpečný. Principem plánování přechodu je jeho pojetí jako součásti případové práce a individuální podpory člověka, který využívá či bude využívat sociální službu.

Úvod do augmentativní a alternativní komunikace

8 hodin / 1 den
Co je cílem kurzu?
nutno doplnit
Komu je kurz určen?
nutno doplnit

Účastníci kurzu se seznámí s cíli a posláním metod augmentativní a alternativní komunikace (dále v textu AAK), získají přehled o různých formách a metodách augmentativní a alternativní komunikace. Budou mít představu, jak lze s AAK začít a v praxi využívat (pomoci diskuzí o a videonahrávek dojde ke sdílení dobré praxe). Cílem kurzu je motivovat účastníky kurzu k přijetí AAK jako nástroje běžné komunikace s uživateli sociálních služeb.

Úvod do poruch autistického spektra /PAS/ a metody strukturovaného učení

8 hodin / 1 den
Co je cílem kurzu?
nutno doplnit
Komu je kurz určen?
nutno doplnit

Vzdělávací kurz je zaměřený na přípravu dospělých klientů s poruchou autistického spektra, poruchami v chování a kombinovaným postižením na samostatnější život metodou označovanou jako strukturované učení. Jeho účelem je informovat pracovníky o způsobu práce, který otevírá cestu k cílovým skupinám, které bývají ve službách často odsunovány do pozadí. Součástí kurzu je i kazuistika mladé dámy, které se během desetiletého procesu přípravy kvalitativně změnil život k lepšímu. Je důkazem, že je prospěšné se těmto cílovým skupinám ve službách odborně věnovat. Profitují na tom nejen sami dotčení klienti, ale i jejich spolubydlící, zaměstnanci a také rodiny klientů. Veškeré informace jsou podloženy teorií vycházející ze zkušeností zahraničních a hlavně českých odborníků a na nich je vystavěna a předávána prožitá sedmnáctiletá praxe v institucionální péči.

Dvoudenní kurzy

Úvod do transformace pro pracovníky v přímé péči

16 hodin / 2 dny
Co je cílem kurzu?
Cílem kurzu je vysvětlit význam procesu transformace pobytových sociálních služeb a schopnost aplikovat získané znalosti v samostatném transformačním procesu.
Komu je kurz určen?
Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách v přímé péči.
 • vysvětlení pojmů a charakteristik transformačního procesu
 • právní rámec transformačního procesu ve vztahu k pracovníkům a uživatelům služby
 • východiska transformačního procesu
 • neformální zdroje jako zdroj pomoci a sociálního začlenění
 • služby zaměřené na člověka
 • od pomoci k podpoře
 • příprava a fázování přesunu lidí do nových typů služeb
 • rizika transformačního procesu

Vícedenní kurzy

Standardy kvality v praxi transformace sociální služby

24 hodin / 3 dny
Co je cílem kurzu?
Cílem kurzu je vysvětlit význam standardů kvality v sociálních službách, objasnit jejich obsah naučit jejich aplikaci v praxi konkrétního zařízení.
Komu je kurz určen?
Kurz je určen pracovníkům sociálních služeb.
 • Kvalita jako nástroj začlenění do společnosti
 • Standardy a transformace: Přístup k uživateli služeb
 • Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb
 • Prostředí a jeho kontext
 • Standardy a transformace: Hodnocení a rozvoj kvality služby

Řízení transformace pobytových sociálních služeb

72 hodin / 9 dní
Co je cílem kurzu?
Cílem kurzu je vysvětlit a poskytnout nezbytné znalosti, porozumění tématu a pojmu deinstitucionalizace, vybavit argumentací, posílit schopnost předat myšlenku deinstitucionalizace dalším osobám.
Komu je kurz určen?
Kurz je určen pro vedoucí pracovníky sociálních služeb.
 • deinstitucionalizace
 • princip normality
 • komunitní služby
 • podpora uživatelů v začlenění do běžného života společnosti
 • rozhodování uživatelů sociálních služeb a předcházení rizikům v transformaci
 • způsoby zapojování uživatelů do rozhodování o cíli a průběhu transformace
 • předcházení a řešení rizikových situací v transformaci
 • finanční řízení sociální služby v transformaci
 • náklady a výnosy sociální služby v transformaci
 • příprava zaměstnanců na změnu v transformaci
 • komunikace při transformaci sociální služby
 • příprava transformace
 • vstupní analýzy a projektové řízení
 • tvorba transformačního projektu
 • prezentace a obhajoba transformačního projektu

Kurz pro pracovníky v přímé péči podporující začlenění lidí s mentálním postižením do běžného života

40 hodin / 5 dní
Co je cílem kurzu?
Cílem kurzu je vysvětlit základy transformace, motivovat ke změně a připravit na její uskutečnění.
Komu je kurz určen?
Kurz je určen pracovníkům sociálních služeb.
 • Transformace: 10 oblastí přechodu uživatele do běžného života
 • Práce, bydlení, volný čas: Podpora uživatele v začlenění do běžného života
 • Práva, právní odpovědnost a přiměřené riziko uživatele sociálních služeb při přechodu do běžného života
 • Úvod do metod práce při začlenění člověka s mentálním postižením do běžného života Individuální plánování: základ začlenění uživatele do běžného života

Kurz pro pracovníky v přímé péči podporující začlenění lidí s tělesným postižením do běžného života

40 hodin / 5 dní
Co je cílem kurzu?
Cílem kurzu je vysvětlit základy transformace, motivovat ke změně a připravit na její uskutečnění.
Komu je kurz určen?
Kurz je určen pracovníkům sociálních služeb.
 • Transformace: 10 oblastí přechodu uživatele do běžného života
 • Práce, bydlení, volný čas: Podpora uživatele v začlenění do běžného života
 • Práva, právní odpovědnost a přiměřené riziko uživatele sociálních služeb při přechodu do běžného života
 • Úvod do metod práce při začlenění člověka s tělesným postižením do běžného života Individuální plánování: základ začlenění uživatele do běžného života

Kontaktujte nás a domluvte si rovnou termín kurzu

Zaujal vás nějaký konkrétní kurz, vyplňte formulář níže a můžeme začít rovnou domlouvat podrobnosti. Jestliže si nevíte rady, zavolejte nebo napiště.


O jaké kurzy máte zájem?

Uveďte, prosím, kontaktní informace.