Search
Close this search box.

< Projekty

Transformace Domova Tavíkovice část A

Hlavním cílem projektu je důkladně připravit organizaci Domov u lesa Tavíkovice (DT) na transformaci

jejích služeb. Tohoto cíle bude dosaženo zejména kvalitním vypracováním transformačního plánu, ale

také přípravou metodik a procesů organizace, stejně tak jako přípravou klientů, pracovníků a všech

dalších aktérů, kterých se transformace DT dotýká.

Hlavním cílem projektu je podpořit transformační úsilí organizace, posílit proces změny uvnitř zařízení – služby DOZP a připravit podmínky pro úspěšnou deinstitucionalizaci nadpoloviční kapacity služby.

Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím následujících dílčích cílů:

– Zahájení systematické podpory klientův jejich samostatnosti

– Motivaci a přípravě zaměstnanců

– Zaangažování ostatních relevantních aktérů

– Vypracování transformační vize a transformačního plánu.

Celý projekt bude realizován s maximálním ohledem na potřeby klientů. Z těchto důvodů budou klienti

do příprav zapojeni, stejně tak jako zaměstnanci a všichni klíčoví aktéři, kterých se transformace DT dotýká.