Search
Close this search box.

< Projekty

Transformace Paprsku VO 3.etapa

Hlavním cílem projektu je podpořit začlenění části uživatelů DOZP Paprsek Velké Opatovice do běžného prostředí.

Tohoto cíle bude dosaženo díky:

  • Důkladné přípravě a adaptaci nově vznikajících služeb chráněné bydlení ve dvou nových lokalitách.
  • Nové služby budou plně zajištěny potřebnými metodikami a nastavením pracovních postupů.
  • Vybudování nové sociálně terapeutické dílny pro klienty v jedné z lokalit.
  • Přípravě uživatelů nové služby a jejich začlenění do společnosti. Klienti v nových službách budou mít své individuální / přechodové plány a jejich naplňování bude průběžně sledováno. Celkem bude připravováno 17 uživatelů.
  • Odborné přípravě zaměstnanců se zaměřením na začleňování uživatelů do běžného prostředí. Bude se týkat jak zaměstnanců nových služeb, zaměstnanců připravovaných pro rozšíření nových služeb, tak zaměstnanců, kteří budou působit při přípravě klientů pro jejich přechod v rámci DOZP. Celkem se jedná o 33 zaměstnanců.
  • Motivování a zapojení ostatních aktérů do procesu transformace. Ostatní aktéři budou známi, kontaktováni / zapojeni a bude nastaven plán pro jejich aktivní zapojení. Ten bude průběžně vyhodnocován a aktualizován.
  • Průběžnému sledování a vyhodnocování průběhu přechodové fáze. V rámci projektu proběhne iniciační analýza na začátku projektu a vyhodnocovací analýza charakterizující změnu za dobu projektu. Metodika této analýzy bude připravena pro pravidelné opakování i po ukončení projektu.
  • Tato činnost bude realizována v souladu s transformačním plánem v jeho aktuální podobě.